Scientologia, un pericol pentru societate (II)

de Ieromonah Arsenie Vliangoftis
Mânăstirea “Sfântul Arsenie” – Halkidiki ( Grecia)

(Referat prezentat la Al VIII-a Congres Panortodox al Delegaţiilor Bisericilor Ortodoxe şi Sfintelor Mitropolii pe teme referitoare la erezii şi secte, întrunit în Pafos – Cipru, 15-21 octombrie 1996. Tema generală a congresului a fost: Culte distrugătoare în lumina Ortodoxiei şi înfruntarea lor legală.)

(citiţi partea a I-a) 
Lup in blana de oaie
Morala scientologică în practică

       Punerea în practică a acestor indicaţii o vedem în documentele secrete ale K.E.F.E., pe care le-a descoperit percheziţia judecătorească făcută la birourile organizaţiei în toamna anului 1995 şi care au fost date publicităţii. Ele sunt citate în concluzia procurorului adjunct loannis Anghelis.
       În „programul” secret „de manipulare a ARM gre­cesc” (adică a grupării „duşmanilor”) care a fost alcătuit în februarie 1994 de către Centrul Internaţional al Serviciilor Secrete ale Scientologiei (OSA Int) se dau, printre altele, şi ordinele de mai jos Departamentului Afacerilor Speciale ale Greciei (DSA Greece).

       Dau aici câteva extrase: […] 18. Cercetaţi în arhivele publice despre Serafim (Arhiepiscopul Atenei şi al întregii Grecii la acea vreme n.a.) şi despre Alevi­zopulos. Faceţi o cercetare completă, alcătuind liste cu prietenii şi adversarii lor, cu numele şi activităţile lor, pe care să le luaţi din arhivele ziarelor şi reviste­lor de specialitate, din publicaţiile in care sunt con­semnate vizitele lor etc.
       Includeţi şi un studiu cuprinzând articolele care au fost scrise despre raportul Serviciului de Stat al Informaţiilor (SSI) şi consemnaţi numele oamenilor de ştiinţă şi constituţionalilor care s-au pronunţat împotriva acestui raport. Rezultatele să le raportaţi la Public Records Research I/c OSA Int.
DSA Greece

19. Faceţi lui Alevizopulos o analiză a creierului care se face în cazul criminalilor (Criminal mind analysis).
DSA Greece

20. Faceţi un […] ca să cercetaţi activităţile personale ale lui Serafim şi ale lui Alevizopulos, astfel încât să descoperiţi eventuale fapte criminale în care sunt amestecaţi. Asiguraţi-vă astfel încât relaţiile cu termi­nalele ARM din Germania să fie bine dovedite.
23. Folosiţi datele personale care au fost primite prin serviciile de informaţii pentru a publica acţiunile criminale ale lui Alevizopulos şi ale lui Serafim.
DSA PR Greece

       Într-un alt document citim: Vei fi tras la răspundere dacă în două luni de zile S.t.S (numele codificat pe care Scientologia îl folosea pentru părintele Antonie Alevizopulos) nu va fi redus la tăcere deplină. Acest ordin s-a dat pe data de 21 februarie 1994 de către Biroul Afacerilor Speciale al Scientologiei „ca ajutor” pentru serviciile secrete ale Scientologiei din Grecia ML, GA/IHVEST AIDE OSA EU.
       Din alte documente pe care le-a descoperit per­cheziţia judecătorească s-a constatat că diferite cen­tre din străinătate fac spionaj în tara noastră folosindu-se de K.E.F.E.. S-a dat la iveală, de asemenea, faptul că exista o colaborare între toate aceste organi­zaţii, pe care le numim erezii contemporane sau culte distrugătoare — şi nu numai a acestora — făcută cu scopul de a lovi Biserica Ortodoxă, iar prin ea şi naţiunea, şi de a închide gura tuturor celor care criti­că aceste organizaţii.
       În revista Le Point, numărul din 28 februarie 1993, s-au publicat următoarele: Reprezentanţii mai multor erezii totalitariste care acţionează în Franţa şi în alte ţări s-au întâlnit ca să întemeieze o grupare care să le apere „drepturile” la Consiliul European de la Strassbourg. Această grupare s-a format la 7 octombrie 1992 sub numele: Federaţia Internaţională a Minorităţilor Religioase şi Filosofice. Printre membrii ei sunt: Sci­entologia, Biserica Unificatoare a lui Moon, grupări masonice etc.
       Preşedinta organizaţiei franceze Iniţiativa Părinţilor (A.D.E.I.), într-o publicaţie a acestei asociaţii, menţio­nează ca membri ai Federaţiei Internaţionale a Minori­tăţilor Religioase şi Filosofice şi pe Baha’i, Copiii lui Dumnezeu, Martorii lui lehova etc.
       În Grecia s-a petrecut ceva asemănător în cadrul simpozionului organizat în mai 1995 la Zappio de către şeicul a două grupări islamice, Tachis Alexiu, preşedintele Societăţii Panelene de Istorie şi Filozofie (17) (PAH.I.F.E.), adunare la care au fost atrase în cursă şi unele foruri publice. Repetăm că, potrivit cu raportul judecătoresc mai sus menţionat, această so­cietate este considerată ca fiind o organizaţie-satelit a K.E.F.E..
       În documentul mai sus amintit al K.E.F.E. (ML, GA/1NVEST AIDE OSA EU) citim: La data de 20 de­cembrie am luat legătura cu adepţii lui Moon din Grecia şi am întemeiat o relaţie de colaborare. Aveau printre ei şi un pensionar, fost profesor universitar la Teologie, care este dispus să genereze o iniţiativă a unor profesori din Universitate pentru a opri propa­ganda nazistă şi acţiunile lui S.t.S. în Grecia. Am căzut de acord să-i dăm acestui profesor toate infor­maţiile şi dovezile pentru a înlesni atacul împotriva lui S.t.S.. Profesorul onorific al Facultăţii de Teologie care colaborează cu falsul mesia Moon este, după cum s-a descoperit, domnul Sava Aguridis (18).
       Aşa cum a dovedit cu documente pururea pome­nitul Părinte Antonie Alevizopulos în cartea sa nazis­mul sub o altă mască, care a apărut la câteva zile după adormirea sa, în spatele campaniei de pone­grire ce a fost pornită împotriva persoanei sale în ianuarie 1995 se afla Scientologia.
       Percheziţia judecătorească a adus la lumină şi următoarea scrisoare cu data 3 februarie 1995, pe care o semnează conducătorul de atunci al organiza­ţiei K.E.F.E., llie Qratias.
       Redau aici începutul acestei scrisori: Iubite dom­nule Alexiu, în omilia sa din 23 ianuarie 1995, Alevi­zopulos a spus înaintea a circa două sute de oameni, în strada Şcolii, nr. 16, cartierul Sfânta Parascheva, următoarele despre prietenul nostru comun domnul Rafailidis… (19).
       Aşa cum este cunoscut din declaraţia sa, şeicul Takis (sic) Alexiu a coordonat timp de aproape doi ani de zile acţiunea de ponegrire a Bisericii noastre.
       Acest atac, pornit în aparentă împotriva pururea pomenitului Părinte Antonie Alevizopulos, se îndrepta de fapt împotriva Bisericii Ortodoxe.
       Astfel, dreptul, dar şi îndatorirea pastorală a Bise­ricii de a delimita credinţa ortodoxă de erezie au fost numite de Alexiu şi de cei care împărtăşesc aceleaşi idei cu el „nazism”, „rasism”, „fanatism”. Dreptul şi îndatorirea păstorilor Bisericii de a spune că este incompatibilă calitatea de creştin ortodox cu cea de membru al Scientologiei, sau al organizaţiei falsului mesia, coreanul Sun Myung Moon, sau al mişcării Hare Krishna, sau al Masoneriei, sau al organizaţiilor budiste şi hinduiste sunt numite: încălcarea dreptu­rilor omului, Inchiziţie, redeşteptarea mentalităţii Evu­lui Mediu.
       Precum se ştie, Al VII-lea Congres Panortodox de la Aliarto (1995), şi nu Părintele Antonie de unul sin­gur, a întocmit un catalog cu 422 organizaţii incom­patibile cu Ortodoxia (20).
       Această lucrare a Bisericii noastre – lucrare apolo­getică, pastorală, dar şi de deşteptare a poporului, precum şi a forurilor responsabile, lucrare care arată pericolele pe care le aduc ereziile, ce ameninţă să contamineze toate laturile vieţii noastre – a stârnit ura Scientologiei şi a celorlalte organizaţii împotriva Părin­telui Antonie.
       Pe de o parte adevărul, lumina, dragostea, iar pe de alta minciuna, întunericul, ura, clevetirea. Două lumi diametral opuse.
       Aceasta tactică a uneltirilor necinstite în scopul neutralizării celor care critică şi împiedică lucrarea cultelor distrugătoare, şi mai ales a Scientologiei, este aplicată desigur nu numai în Grecia, ci şi în toată lumea.
       Astfel, profesorul rus Alexandru Dvorkin, renumiţii psihiatri americani John Clark şi L. J. West, profeso­rul danez de ştiinţa religiilor Johannes Aagaard, pas­torul protestant german Thomas Qandow, fostul scientolog John Atack şi mulţi alţii au primit din partea Scientologiei aceleaşi atacuri murdare ca şi Părintele Antonie.
       Scientologia nu ezită să se lupte chiar şi cu guver­nul german. Denaturează conţinutul hotărârilor jude­cătoreşti şi, în general, nu ezită să folosească mijloa­cele cele mai murdare pentru a neutraliza pe tot cel care îl consideră duşman al ei (21).
       După toate cele pe care le-am spus, datoria noas­tră faţă de Biserică şi neam, dar şi faţă de Părintele Antonie Alevizopulos, care s-a dăruit pe sine acestei lucrări pastorale şi apologetice, este să ne nevoim pentru a pune o stavilă în calea acţiunii distrugătoare a ereziilor nou-apărute. Biserica face ceea ce trebuie şi a fost prima care a tras semnalul de alarmă atunci când au apărut noile erezii. Dar şi statul, în cele din urmă, trebuie să ia măsuri. Acest lucru a început să se facă deja în alte ţări ale lumii, cum ar fi Germania şi Franţa. Experienţa lor poate fi folosită şi de noi. De aceea se impune o colaborare interortodoxă şi internaţională pentru înfruntarea acestor organizaţii lipsite de scrupule şi a maşinaţiilor lor necinstite.
       Trebuie să spunem că în Grecia, în ultimul timp, putem vedea semne îmbucurătoare. Astfel, Procura­tura Generală, în urma reclamaţiilor victimelor şi ale părinţilor lor, a ordonat o cercetare prealabilă, în ra­portul mai sus-amintit al procurorului adjunct loannis Anghelis, care s-a ocupat de această cercetare, citim următoarele: Din toate cazurile adevărate de mai sus, despre care nu există nici o îndoială că s-au petrecut, deoarece sunt dovedite prin documente, rezultă foarte limpede că asociaţia din Codul Civic cu denumirea de Centrul de Filosofie Aplicată din Grecia (K. E. F. E.), cu sediul în Atena (str. Patision, 200), nu numai că urmăreşte scopuri diferite de cele prevăzute în pro­priul statut, ci, pe deasupra, acţiunile, scopul şi funcţionarea lui au devenit ilegale şi imorale şi contravin ordinii publice (art. 105, paragr. 3). De aceea, pre­zentul raport împreună cu alte documente adiţionale referitoare la cele constatate trebuie trimise la ser­viciul competent al Prefecturii Aticii pentru a fi luate în consideraţie în cadrul controlului administrativ şi economic aflat în desfăşurare.
       Un astfel de control administrativ şi economic trebuie făcut, de asemenea, şi în cazul organizaţiilor dependente direct de K.E.F.E., cum ar fi E.P. AN.DI. şi PAN. I. F. E. (Societatea Panelenă de Istorie şi Filosofie), care şi ele urmăresc scopuri – după părerea noastră -diferite de cele prevăzute în statutul lor (22).

       În raport se mai spune: Totodată însă trebuie con­tinuată cercetarea prealabilă pentru dovedirea crime­lor în vederea cărora se face această anchetă… Şi, mai ales, aşa cum se arată în alt loc al raportului, trebuie să se continue anchetarea acţiunilor de spio­naj ale K.E.F.E.-ului, săvârşite în paguba ţării noastre.
       De asemenea, Prefectura Atenei, după ancheta făcută în urma reclamaţiilor la adresa activităţilor K.E.F.E.-ului, a considerat că acesta a deviat de la scopul său şi de aceea a recurs la Justiţie şi a cerut desfiinţarea acestei organizaţii conspirative. Cazul a fost judecat în Atena pe data de 7 octombrie 1996. Procurorul a propus să fie acceptată cererea Prefec­turii. Se aşteaptă emiterea hotărârii (23).

Note:

(17) Revista Dialog, nr. 5, p, 29.[sus]
(18) Vezi periodicul Dialog, nr. 3, p. 25-26 şi nr. 4, p. 16.[sus]
(19)Părintele Antonie Alevizopulos,  Nazismul sub o altă mască, Atena, 1996, p. 245.[sus]
(20) Vezi cartea Grupări incompatibile cu credinţa ortodoxă, edi­tată de Al Vll-a Congres Panortodox al Delegaţiilor Bisericilor Ortodoxe şi Sfintelor Mitropolii pe teme referitoare la erezii şi secte (Aliartos-Beotia, 20-26 septembrie 1995). Cartea conţine mesajele care au fost trimise la acest congres din partea tuturor Patriarhiilor şi Bisericilor Ortodoxe autocefale, dar şi de către prim-ministrul grec şi conducători politici, precum şi concluziile şi propunerile Congresului şi alte texte, care arată marea însem­nătate a lucrării susţinute de Părintele Antonie sub egida Prea Fericitului Arhiepiscop al Atenei şi întregii Grecii, Serafim.[sus]
(21) Vezi capitolul cu titlul Atac pe plan internaţional în cartea mai sus amintită: Nazismul sub o altă mască.[sus]
(22) Vezi pag. 100 şi 101 din Raport.[sus]
(23) Acestea s-au spus în octombrie 1996. Aşa cum se ştie, K.E.F.E. a fost desfiinţat în urma hotărârii nr. 7380/1996 a Tribunalului de primă instanţă al Atenei, hotărâre care a fost validată prin decizia 10493/1997 a Procuraturii Atenei. Cu toate acestea, continuă să acţioneze ca şi mai înainte, adăpostit în aceeaşi clădire şi slujit de aceleaşi persoane. Şi-au schimbat numai titlul, apărând acum sub denumirea: Biserica Scientologică. De menţionat faptul că până la desfiinţarea K.E.F.E. cadrele lui au dezaprobat cu dispreţ acuzaţia că ar fi constituit în Grecia o anexă a Bisericii Scientologice.[sus]

“Acţiunile sistematice ale noilor erezii”
Părintele Arsenine Vliangoftis – “Ereziile contemporane – o adevărată ameninţare” ,
Editura EVANGHELISMOS , Bucureşti 2006

Comments are closed.